"Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí là khâu then chốt".

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non :

Trình độ Đại học: 16 cô

Trình độ Cao đảng: 08 cô

Trình độ Trung cấp: 01 cô

100% giáo viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng, Sở GD&DDT tổ chức.

- Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp